Resumé - 2018

Hällbybrunns Vägförening

Hällbybrunns Vägförening har, sedan föreningen återaktiverats (efter ett uttalat krav från Lantmäteriet), arbetat för att få till stånd en ändring av huvudmannaskapet, från enskilt till kommunalt, för föreningens vägar.

Efter många år av segslitna diskussioner enades parterna till slut om en avtalstext avseende drift och underhåll där det också framgår att ”inriktningen i [det pågående]planarbetet är att samtliga nya detaljplaner skall gälla med kommunalt huvudmannaskap”.

Styrelsen kallade till extra föreningsstämma under våren 2017 för att bereda medlemmarna möjlighet att anta eller förkasta den föreslagna avtalstexten. En förkrossande majoritet av medlemmarna gav sitt stöd till avtalstexten. Den 3 maj 2017 undertecknades avtalet av Eskilstuna kommun och Hällbybrunns Vägförening.

Inför den extra föreningsstämman postades en kallelse/inbjudan till samtliga medlemmar och i kallelsen fanns även en länk till avtalet angiven. Information om att föreningens medlemmar även kunde få avtalet utskrivet på papper återfanns även i denna kallelse/inbjudan.

Kallelsen till mötet, avtalet med Kommunen och den inventering av vägarna som upprättades finns att läsa om på Vägföreningens hemsida, www.hbvf.se, se länk ”Protokoll 2017”.

På den extra föreningsstämman fanns enbart en punkt på dagordningen, att fatta beslut om att anta eller förkasta avtalet med Eskilstuna Kommun

I avtalet med Eskilstuna kommun står det bl. a

  • punkt 1, Kommunen åtar sig från och med den 1 juli 2017” ” ”utföra erforderliga drift- och underhållsåtgärder” inkl Lerdalen men Lerdalens snö och halkbekämpning kommer att faktureras till Vägföreningen.
  • punkt 3 står att Vägföreningen åtar sig att i formell mening kvarstå som väghållare under tiden som Kommunen utför drift- och underhållsåtgärder enligt punkt 1.
  • punkt 4 och punkt 6 att Vägföreningens ansvar kvarstår fram till dess övertagandet av Eskilstuna Kommun inträffar men om det inte sker kan Kommunen inte säga upp sitt åtagande om drift och underhåll tidigare än 1 januari 2020.
  • punkt 7, för upprustning av de vägar som Kommunen avtalat om att ta över samt för drift och underhåll av dessa, ska föreningen betala 2,5 milj kr uppdelat i etapper varav 1,5 milj deponeras (på låst konto) och utbetalas när slutbesiktning har gjorts och arbetet blivit godkänt av bägge parter.

Som redan nämnts ovan så röstade stämman för att anta avtalet.

Lerdalen

Vägföreningen med dess nuvarande andelstal kommer kvarstå fram till den dag då det Kommunala övertagandet sker, enligt avtalet med Kommunen.

Efter det att huvudmannaskapet ändrats från enskilt till kommunalt så kommer Vägföreningen att omfatta endast vägarna i Lerdalen. Detta i och med att Kommunen i ett tidigt stadium klargjort att vägarna i Lerdalen ”inte kan uppnå Kommunal standard” och därmed inte heller kan komma i åtnjutande av kommunalt huvudmannaskap. Vad Kommunal standard innebär finns det inga tydliga riktlinjer för, men det är beslutet som togs av Kommunen.

Åtagandet från Kommunen från 1 juli 2017 innebär att Kommunen fortsätter, likt tidigare år, att utföra drift och underhåll, men att Vägföreningen inte kommer att debiteras för de vägar som innefattas i avtalet. Se punkt 7, beloppet 2,5 milj innefattar betalning för upprustning och drift och underhåll.

Av vägföreningens ansamlade kapital ska 2,5 milj kronor betalas till Kommunen. Fram till dagens datum har 1 milj betalts till Kommunen och resterande 1,5 miljoner är deponerade (placerade på ett låst konto tillhörande Vägföreningen) och kommer att utbetalas efter att slutbesiktning har gjorts av arbetet med vägarna och att resultatet godkänts av både Kommunen och Vägföreningen.

Av det samlade kapitalet i vägföreningen ingår även Lerdalens andelar och arbete pågår i dag med att inhämta offerter för att i möjligaste mån rusta de vägar i Lerdalen som är i störst behov av reparationer.

Årsmötet

Årsmötet utlystes ”i laga ordning” vilket ska ske genom två annonseringar i tidningen och på Vägföreningens hemsida. Annonseringen gjordes däremot med en extra vecka och publicerades 27 januari, 3 februari och 10 februari.

Samtliga handlingar inför mötet finns på Vägföreningens hemsida, inklusive dagordningen. I dagordningen framgår bl. a det förslag till årsavgift med 300 kr vilket baseras på den bilagda budgeten.

Budgeten

Budgeten för år 2018 har beräknats utifrån löpande kostnader för året.

Den pott med pengar som fanns vid avtalets ingång för bl.a. Lerdalens andelar och reparation av deras vägar, finns därmed kvar utan att förbrukas till löpande drift.

Det är endast medlemsmötet som kan besluta om den årsavgift som föreslås, vilken är baserad på att täcka de kostnader som framgår av den bilagda budgetens, år 2018, innehåll.

En årsavgift om 300 kr/andel föreslogs på årsmötet och mötet beslutade att ta ut avgiften 300 kr/andel för verksamhetsåret 2018.

Vägföreningens styrelse har löpande målet att få fram, och vidarebefordra, så mycket information som möjligt gällande status för övertagandet. Även denna information går att ta del av på Vägföreningens hemsida, www.hbvf.se .

Vänliga hälsningar

Styrelsen för Hällbybrunns Vägförening

ihallby

Har du något bra tips eller info som inte kommit med på ihallby.se men som skulle kunna passa på en sådan här sida? Eller om du har några ändrings- eller förbättringsförslag! Mejla till mejladressen nedan eller via sidan KONTAKTA OSS! Förslag och tips mottages mer än gärna! Med soliga hälsningar
Eva Andersson
info@ihallby.se
Drivs med Webnode